Privacy

Privacy verklaring van Volksuniversiteit Westland

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Volksuniversiteit Westland, hierna aan te duiden als VU Westland. Sinds 1 januari 2018 maakt VU Westland deel uit van Stichting Bibliotheek Westland.

Contactgegevens
Volksuniversiteit Westland
Koningin Julianaweg 158
2691  GH  ‘s-Gravenzande
0174- 418762

C.J. van den Boogert is de Functionaris Gegevensbescherming van zowel VU Westland als Bibliotheek Westland. Hij is te bereiken via privacy@bibliotheekwestland.nl


Verwerking van persoonsgegevens door VU Westland 
Voor VU Westland is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. VU Westland respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw betaalgegevens of de cursus of workshop die u volgt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
VU Westland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
VU Westland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar, die zich aanmelden voor een cursus of workshop

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bibliotheekwestland.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VU Westland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om met u te kunnen communiceren en te reageren op door u gestelde vragen
- Het afhandelen van uw betaling
- Om u te informeren over praktische zaken rondom een cursus of workshop
- Om u extra diensten en voordelen aan te bieden
- Verzenden van onze digitale nieuwsbrief (hiervoor kunt u zich onderaan elke nieuwsbrief afmelden)
- Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening
- Voor de naleving van wettelijke verplichtingen


Rechtsgrond voor de verwerking 
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
- de door u gegeven toestemming.
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
- het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.
- de behartiging van gerechtvaardigde belangen VU Westland of van een derde.

Doorgifte aan derden                                                                                  
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden uitsluitend persoonsgegevens met derden gedeeld, die nodig zijn voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op rust.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VU Westland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst met u goed te kunnen uitvoeren.
Indien er gedurende zeven jaar geen contact tussen de betrokkene en de Volksuniversiteit Utrecht is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd, zulks ingevolge wettelijke bepalingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
VU Westland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VU Westland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VU Westland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bibliotheekwestland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

VU Westland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VU Westland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via privacy@bibliotheekwestland.nl

Wijzigingen                                                                                           
Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, is ook deze Privacyverklaring aan veranderingen onderhevig. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website van VU Westland. VU Westland kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens                                                                                         
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen, via de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande gegevens.

C.J. van den Boogert
Bibliotheek Westland
Dorpskade 3
2291 HN Wateringen
0174-293863
privacy@bibliotheekwestland.nl